Adviezen Taskforce Deltatechnologie landen steeds beter

Een prikkelend advies hoe je de markt uitdaagt. Sparren over je markt­benadering. Tips hoe je versnelt. Dit is wat de Taskforce Delta­technologie zoal voor dijk­versterkings­projecten kan betekenen, vertelt duo-voorzitter Henrike Branderhorst (Tauw).

De Taskforce Delta­technologie (TFDT) geeft projecten toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfs­leven. Pre-concurrentieel, dus zonder dat er een aan­besteding speelt, en alle informatie is openbaar. 'Dat is best spannend; markt­partijen en beheerders moesten er echt aan wennen om alles in een open dialoog op tafel te leggen', vertelt Henrike Branderhorst, die namens NLIngenieurs duo-voorzitter is.

Krachtige IJsseldijken

Inmiddels heeft de taskforce ook zo'n acht projecten van het Delta­plan Water­veiligheid geadviseerd. Krachtige IJsseldijken (KIJK, Hoogheem­raadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) bijvoorbeeld vroeg om advies bij de aanbesteding van ingenieurs­diensten. En Stads­dijken Zwolle (Waterschap Drents Overijsselse Delta) schakelde de TFDT in voor een toets­reactie op het concept­plan van de markt­benadering.

Markt slimmer betrekken

'De rode draad in de advies­vragen is: Hoe kunnen we de markt slimmer betrekken? Daarbij richten wij ons niet zozeer op de inhoud, maar vooral op het proces om de markt zo vroeg mogelijk te betrekken, met als doel om de maat­schappelijke kosten te verlagen, de drempel voor innovaties te verlagen en te versnellen.'

Versnellen

Vooral de adviezen over versnellen landen goed. Henrike: 'Wat de meeste tijdwinst op lijkt te leveren, is parallel­schakeling van het advies­traject en selectie van de uitvoerende partijen via een vroegtijdige markt­benadering. De projecten Marker Wadden (Rijkswaterstaat) en Gorinchem – Waardenburg (GoWa van Waterschap Rivierenland) bijvoor­beeld passen dit ook toe.'

Sparringspartner

Mooi vindt Henrike het dat de water­schappen de TFDT steeds beter weten te vinden als sparrings­partner. 'Neem het project Sterke Lekdijken, waarvoor Hoogheem­raadschap de Stichtse Rijnlanden ons heeft benaderd voor een review van de plannen van aanpak. Of Water­schap Aa en Maas, dat ook heel vroeg in het proces wil sparren met de markt over de aanpak van hun water­veiligheids­opgave.'

Nieuwe contractvormen

Wat Henrike verder opvalt, is dat de water­schappen hun basis­gegevens steeds beter op orde hebben en helder verwoorden wat ze de markt willen vragen. En dat ze vaker nieuwe contract­vormen durven afsluiten, zoals allianties en bouwteams, waarin nauw wordt samen­gewerkt met de markt.'

Nog niet klaar

Maar er liggen ook nog uitdagingen. 'Het doel om de verkenning binnen twee jaar af te ronden, wordt vaak nog niet gehaald. En op het vlak van duur­zaamheid, klimaat, gebieds­ontwikkeling, beheer en onderhoud zit nog zoveel markt­kennis, die wij kunnen ontsluiten. We zijn dus nog niet klaar.'

Blijven prikkelen

In oktober 2018 stopt echter de financiering vanuit het Samen­werkings­verband Hoogwater­beschermings­programma. Henrike: 'We moeten dus nadenken over de vervolgstap. Ons dilemma daarbij is dat we steeds meer onderdeel worden van het systeem, maar we willen tegelijker­tijd blijven prikkelen. Nu is er nog draagvlak en financiering voor deze combinatie. Maar we zullen ons moeten bezinnen hoe we in de toekomst kunnen blijven bijdragen aan de Marktvisie, mooie projecten en een gezonde bouwkolom.'

Partners TFDT

  • Vereniging van Waterbouwers
  • Bouwend Nederland
  • NLingenieurs
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Deltares
  • Rijkswaterstaat
  • Unie van Waterschappen

Meer weten?
Kijk op de website van de taskforce voor alle adviezen en o.a. een beeldverslag van de achterbanbijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek”.