Engelse en Nederlandse Dijkwerkers delen kennis over publieksparticipatie

Hoe kun je via publieks­participatie een goed ingepaste en geïntegreerde water­kering realiseren? Daarover presenteerde Ellen Tromp (senior adviseur Deltares) namens Deltaplan Water­veiligheid een Nederlandse en een Engelse case op de Amsterdam International Water Week, die van 30 oktober tot 2 november plaatsvond.

Ondanks dat de Engelsen zich op een andere manier beschermen tegen over­stromingen, kunnen we wel degelijk leren van elkaar. In de afgelopen jaren hebben Nederlandse Dijkwerkers op diverse momenten kennis gedeeld met de Environment Agency. Ellen Tromp deelde deze ervaringen en besprak de twee cases.

Sheffield: bedrijven denken en betalen mee

De Engelse case betrof Sheffield. In 2007 vond er een over­stroming plaats in de Lower Don Valley, waar meer dan 500 bedrijven werden getroffen. Na de over­stroming zijn diverse maat­regelen, zoals keer­muren, dammen en vloed­schotten, voor­gesteld en uit­gevoerd om toekomstige schade te voorkomen.

Het bijzondere is dat de bedrijven actief hebben meegedacht over de mogelijke oplossingen en uit­eindelijk ook deels via een belasting­constructie hebben mee­betaald aan de oplossing. Daarnaast is een deel van het onder­houd uitbesteed aan een groep vrij­willigers voor de duur van enkele jaren.

GoWa

De Nederlandse casus was de dijk­versterking Gorinchem – Waardenburg. Hier heeft Waterschap Rivierenland gekozen voor de vroeg­tijdige betrokken­heid van bewoners en belangen­groeperingen. Voorafgaand aan het ontwerp hebben de bewoners voor diverse locaties hun visies en ideeën neergelegd over hoe de leef­omgeving verbeterd kan worden. Hierbij valt te denken aan struin­paden, verbetering van de diversiteit aan flora en fauna, maar ook zijn construc­tieve elementen nabij woningen genoemd. Deze ideeën zullen worden mee­genomen in het verdere ontwerp­proces van de dijk.

Co-financiering

Ellen Tromp besprak verschillende vormen van publieks­participatie en besteedde ook aandacht aan co-financiering voor functies die niet specifiek met water­veiligheid te maken hebben, zoals nieuwe natuur, klompen­paden of bebouwing. Daarvoor was veel interesse onder de aanwezigen. De reacties uit de zaal waren positief, de aanwezigen wilden meer weten over de verschillende aanpakken van publieks­participatie, varierend van crowd-funding (e-participatie) naar intensieve off-line participatie) om mogelijk in hun eigen werk­praktijk toe te kunnen passen. Het belang van kennis­deling tussen projecten en tussen landen werd nogmaals benadrukt om door te kunnen bouwen op ervaringen.