Zeven mijlpalen

Drie subsidiebeschikkingen voor een totaalbedrag van ruim € 12 miljoen, één definitieve gunning, één ondertekening van een alliantiecontract en twee opleveringen. Ook de afgelopen maanden bereikte het Deltaplan Waterveiligheid weer veel mijlpalen.

Prins Hendrik Zanddijk definitief gegund

Hoogheemraadschap Hollands Noorder­kwartier (HHNK) heeft op 3 oktober 2017 het werk voor de 3 km lange zandige dijk­versterking Prins Hendrik­zanddijk definitief gegund aan Jan de Nul N.V. Het hoogheem­raadschap slaat met dit project twee vliegen in één klap: een toekomst­bestendige water­kering in de vorm van duinen én het verbeteren van de natuur­waarden in de Waddenzee. Zodat Texelaars ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren op het eiland. Zomer 2018 gaat de schop in de in de grond.

Ondertekening Alliantiecontract Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Op 3 oktober onder­tekenden Waterschap Rivieren­land en de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, onder­steund door Royal HaskoningDHV) het definitieve alliantie­contract. Onder de naam Graaf Reinald­alliantie werken deze partijen nu samen aan het project Dijk­versterking Gorinchem – Waardenburg. Bouwen aan en vast­houden van vertrouwen in elkaar is een van de belang­rijkste pijlers voor het slagen van de alliantie.

Oplevering Dijk Blerick – Bij de Oude Gieterij

Op 9 oktober vond de officiële oplevering plaats van Dijk Blerick – Bij de Oude Gieterij. Het is de eerste dijk in de Noordelijke Maasvallei die nu gereed is. Verspreid over Midden- en Noord-Limburg werkt het water­schap samen met zes gemeenten, Rijks­water­staat, Provincie Limburg, bewoners, onder­nemers, dorps­raden en natuur­organisaties aan nog 14 dijk­versterkings­projecten van het Deltaplan Waterveiligheid.

Opening vernieuwde Meppelerdiepsluis in Zwartsluis

Vanuit het bedien­gebouw bij de Meppeler­diep­sluis is 25 oktober speciaal voor de opening het eerste schip geschut. De sluis­deuren rolden bijna onzicht­baar over de bodem en sloten de sluis voor de Catharina 10 hermetisch af. Met luid getoeter voer het schip langs het nieuwe bedienings­gebouw. De vernieuwde sluis zorgt voor vlot en veilig scheep­vaart­verkeer en beschermt nu nog beter tegen hoog­water.

Subsidiebeschikkingen

Drie projecten hebben de afgelopen maanden de subsidie­beschikkingen ontvangen:

  • Ravenstein – Lith (Meanderende Maas) van waterschap Aa en Maas voor de voor­verkenning. Zie ook het interview met William de Kleijn over dit project
  • Rijnkade van Waterschap Rijn en IJssel voor de verkenning;
  • POV Kabels en Leidingen.