Koerswijziging HWBP

Beste Dijkwerkers,

Sinds 2012 bestaat het Hoogwaterbeschermings- programma (HWBP), ontstaan vanuit een samenwerking tussen waterschappen en RWS, met als doel om alle primaire waterkeringen uiterlijk in 2050 aan de wettelijke norm te laten voldoen. Samen hebben we het programma HWBP vormgegeven als een alliantie, waarin de nodige projecten zijn voorbereid, een programma-organisatie is neergezet en uitvoeringskaders zijn gemaakt. Daarbij zijn de nodige innovaties ontwikkeld met de potentie om de grote dijkversterkingsopgave doelmatiger en slimmer te realiseren. Ook heeft de programma-organisatie een opleidingsplan neergezet en een gezamenlijke communicatie-strategie (Dijkwerkers) ontwikkeld.
Na deze periode van ontwikkeling en het laten slagen van de alliantie gaan we een nieuwe fase in.
De komende jaren verschuift de opgave naar de realisatie met een voortdurende instroom van nieuwe verkenningen.

Ingezet door de grote maatschappelijke opgave en het toenemende aantal projecten dat vanaf 2020 in realisatie gaat is het nodig om samen met alliantiepartners te kijken wat we kunnen verbeteren en waar nodig veranderen. De komende tijd gaan we met de volgende acties aan de slag:

  • De programma’s HWBP en HWBP2 worden samengevoegd tot één programma-organisatie om de kennis en ervaring maximaal te benutten.
  • De professionalisering van de primaire processen programmeren/begroten, subsidieverlening en verantwoording was al in gang gezet, maar krijgt een impuls door ook binnen de processen onderling samenhang te organiseren.
  • De ambtelijk opdrachtgevers (verenigd in het BAO) voeren een analyse uit naar de vergroting van de stabiliteit en voorspelbaarheid van het programma waarbij de hele keten (van beoordeling tot beheer) in beeld wordt gebracht. Resultaten uit deze analyse leiden tot eventuele vervolgacties.
  • We versterken het eigenaarschap van de ontwikkeltaken. Taken als het opleidingsprogramma, de Dijkwerkers, POV’s en Communicatie zijn de afgelopen jaren aan de hand van behoeften in de alliantie gegroeid en vormen een belangrijk onderdeel binnen het HWBP. Het is nu van belang een inventarisatie te doen en gezamenlijk te bepalen op welke wijze deze bijdragen aan het programma. Rollen en verantwoordelijkheden zullen hierbij tegen het licht worden gehouden en aan de hand van uitgangspunten bepalen we op welke wijze we hiermee verder gaan en op welke plek binnen de alliantie dit uitgevoerd wordt.
  • De interne sturing van de programmaorganisatie (verantwoordelijkheden, rollen, sturingsfilosofie) wordt verduidelijkt en uitgewerkt.

De planning is dat een deel van bovenstaande verbeterpunten voor de zomer al afgerond zijn. Een aantal andere punten, zoals versterken eigenaarschap van de ontwikkeltaken wordt meer tijd voor uitgetrokken. De gezamenlijke focus op de uitvoering waarbij bovenstaande verbeterpunten een plek krijgen, dragen bij aan een stabiel HWBP programma. Hierdoor staan we straks als alliantie nog beter gesteld voor die enorme opgave die we hebben, namelijk het versterken van 1100 km dijken tot 2050. Dat doen we immers niet alleen, dat doen we samen.

Erik Kraaij & Richard Jorissen
Directie Hoogwaterbeschermingsprogramma