Successen POV Macrostabiliteit krijgen bekendheid

Martin Schepers (projectmanager POV Macrostabiliteit) is trots op alle innovaties die zijn team heeft geïnitieerd. De successen bleven ook bij Waterschap Vallei en Veluwe niet onopgemerkt. Afgelopen december informeerde het waterschap naar de mogelijkheden om hun Noordelijke Randmeerdijk te verbeteren.

Sinds de start van de POVM in 2014 werken de waterschappen samen om dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken. Deze projectoverstijgende verkenning heeft veel moois opgeleverd, benadrukt Martin Schepers. ‘Dat komt mede door het grote speelveld en de discipline-overstijgende samenwerking. Waterkeringbeheerders, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, iedereen draagt zijn eigen kennis- en productinnovaties aan om het faalmechanisme macrostabiliteit beter te begrijpen en effectiever aan te pakken.’

Slimmer rekenen

Martin: ‘In het cluster “rekenen” optimaliseren we de ontwerprichtlijnen voor het ontwerp van stabiliteitsschermen in waterkeringen. De referentieprojecten Capelle-Moordrecht en Verbetering IJsseldijken Gouda (VIJG) tonen aan dat op ten minste drie punten optimalisatie mogelijk is. Onder meer: het moment van introductie van de materiaalfactoren in de berekening, de manier waarop de snede-krachten in de rekenprocedure worden vastgesteld en de rekentechnische verplaatsingseisen voor de constructie. Dit zijn de quick wins.’

Flinke opstuwing

Partijen uit binnen- en buitenland volgen de resultaten nauwgezet. Ook Waterschap Vallei en Veluwe klopt aan met hun dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk. Door de ligging van de Randmeren – van zuid naar noord gaat het om het Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer – heeft een zuidwesterwind er vrij spel, wat tot een flinke opstuwing van water kan zorgen.

Actuele sterkte

‘Vallei en Veluwe was nieuwsgierig naar de (technische) innovaties in de diverse pilotsprojecten. Ook bespraken we onze inzichten over de actuele sterkte. Hiermee kun je de opgave opnieuw in beschouwing nemen. Deze methode leek de Noordelijke Randmeerdijk zoveel perspectief te bieden, dat we samen met experts en Vallei en Veluwe, de afgekeurde dijk in twee dwarsprofielen hebben ingeschat.’

Toch voldoende sterk

De uitkomst was zeer kansrijk vanwege de uitwerking op de scope en het mogelijk effect op het Voorkeursalternatief. Martin: ‘Het is mooi als er goedkopere technieken beschikbaar komen om dijken te versterken. Maar nog effectiever is het natuurlijk als een afgekeurd dijktraject, helemaal of deels, toch voldoende sterk blijkt te zijn en niet ten onrechte verbetert hoeft te worden.

Vier maanden vertraging

Gevolg is wel een verwachte vertraging van minimaal vier maanden. Joost Borgers, Technisch Manager Dijkverbetering, Vallei en Veluwe: ‘Of deze inspanning de moeite waard is, moet blijken. Het is een nieuwe techniek en de uitkomst staat nog niet vast. De overgang van innovatie naar toepassing is voor het waterschap en de hele alliantie nieuw en spannend. Onze ervaring helpt andere beheerders om de effecten en meerwaarde van actuele sterkte in een vroeg stadium in te schatten. Naar verwachting is er in mei meer bekend.’