15 mijlpalen

7 subsidiebeschikkingen, voor een totaalbedrag van bijna € 24 miljoen, 2 maal schop in de grond, 2 opleveringen, 1 definitieve gunning en 3 innovatieve proeven. De oogst van de afgelopen maanden aan mijlpalen is rijk. Een overzicht, in chronologische volgorde.

3 juli: IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer opgeleverd

Over een lengte van 5 kilometer is de groene dijk de afgelopen 3 jaar met gemiddeld 1 meter klei verhoogd. De dijk ligt nu gemiddeld 4 meter boven NAP en kan bij extreem weer, als gevolg van de klimaat­verandering, 2 meter hoge golven tegen houden.

De verbetering van de IJsselmeerdijk was vooral logistiek een uitdaging. Ruim 10.000 vracht­wagens moesten 240.000 kuub klei aanvoeren om de dijk te verhogen. Bé de Winter, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân: 'Dankzij de goede samen­werking met de omgeving en de gemeente De Fryske Marren konden wij de dijk versterken en zelfs 3 maanden eerder opleveren dan gepland’.

10 juli: Definitieve gunning GoWa en alliantienaam onthuld: Graaf Reinald Alliantie

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft het project Dijk­versterking Gorinchem – Waardenburg definitief gegund aan de combinatie ‘Waal­ensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. WSRL heeft gekozen voor een alliantieorganisatie, waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijk­versterking samengaan.

Met deze samenwerkingsvorm wil WSRL de kennis van de aannemer volledig benutten bij het ontwerpen van de nieuwe dijk. Kansen uit de omgeving en inbreng van bewoners­groepen worden zo al vroeg meegenomen. Zo kan het waterschap tijdig beoordelen of deze haalbaar en maakbaar zijn. Vanaf 10 juli vormen ‘Waalensemble’ en Waterschap Rivierenland samen de Graaf Reinald Alliantie en hebben zij al deze kennis in huis.

Deze graaf was voor zijn tijd heel vernieuwend door normen te stellen aan zijn dijken om zijn bezit en de inwoners van het gebied veilig te stellen tegen hoog water.

> Lees ook het interview met Gert-Jan in H2O Nieuws

10 juli: Stormproef met asfalt uit de Friese Waddenzeedijk bij Lauwersmeer

Het asfalt uit de Friese Waddenzeedijk blijkt grote golven goed te kunnen weerstaan,ondanks dat het al 50 jaar oud is. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een proef in de Deltagoot. De proef moest uitwijzen of het huidige asfalt sterk genoeg is voor de komende decennia of dat deze moet worden vervangen. Speciaal voor de proef heeft Wettterskip Fryslân asfalt getransporteerd naar Delft.

De stormproef kan impact hebben op veel dijken in Nederland en miljoenen aan besparing opleveren, want in Nederland zijn enkele honderden kilometers aan dijken met asfalt bekleed. Alleen bij een hoge waterstand in de dijk is de stabiliteit van het asfalt vrij klein, zo bleek uit de proef. Dit speelt slechts bij een beperkt aantal dijken in Nederland. Definitieve resultaten zijn in de loop van 2018 bekend.

> Bekijk de filmpjes

13 juli: Aftrap damwandbezwijkproef

Eind 2017 vindt de damwand­bezwijk­proef plaats in Eemdijk. Bij deze proef wordt een damwand in een aangelegde proef­dijk tot bezwijken gebracht, bedoeld om meer inzicht te krijgen in het werkelijke vervormings­gedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk. Daarnaast wordt ook een dijk zonder damwand tot bezwijken gebracht om het verschil te kunnen meten.

De proef wordt continu gemonitord, zodat straks precies bekend is hoe en op welk punt de damwand bezwijkt. De gegevens worden gebruikt om de huidige en toekomstige beoordelings- en ontwerp­methodieken te kunnen aanscherpen.

De voor­bereidingen voor de proef zijn in volle gang op de locatie: grond­onderzoek heeft plaats­gevonden, monitoring is gestart en op dit moment wordt de proefdijk beheerst in lagen opgebouwd. De proef wordt uitgevoerd in opdracht van de POV Macro­stabiliteit in samen­werking met Deltares, Waterschap Vallei en Veluwe, Witteveen en Bos, Liebregts, Fugro en Arcelor Mittal.

> Zie ook de website

18 augustus: Proefdraaien infiltratieproef gestaakt

Om de methodiek actuele sterkte in de praktijk te testen, zou op 19 augustus een infiltratie­proef plaats­vinden op de Hollandsche IJsseldijk. Deze moest helaas worden stopgezet tijdens het proef­draaien, wegens lichte afschuiving. Mislukt is de proef echter niet: de monitoring stond aan, dus er kan toch geanalyseerd kan worden.

> Lees het artikel in deze nieuwsbrief

21 september: Start werkzaamheden versterking Houtribdijk

De Houtribdijk verbindt Lelystad met Enkhuizen en beschermt provincies rondom het IJsselmeer en het Markermeer tegen hoogwater. Tot 2020 werken Rijkswaterstaat en Combinatie Houtribdijk aan de versterking van de dijk, in samen­werking met de provincie Flevoland.

De dijk wordt met hard en zacht materiaal versterkt met in totaal 1.200.000 ton breuksteen, 100.000 ton gietasfalt en 10.000.000 m3 zandige oevers. Ook wordt 270.000 ha nieuwe natuur ontwikkeld en er komt een watersport­strand.

> Zie ook het interview met projectleider Henk Meuldijk

21 september: Oplevering Dijkversterking Spui Oost

Waterschap Hollandse Delta vierde op 21 september de oplevering van de Dijk­versterking Spui Oost in de Hoekse Waard. Ruim 8 km dijk is versterkt en weer veilig voor de komende 50 jaar.

De dijk­versterking bestond uit het ophogen en verbreden van de dijken met extra grond. Plaatselijk damwanden houden de dijk op zijn plek. Daarnaast is aan de buiten­kant van de dijk steen­bekleding aangebracht tegen de invloeden van golfslag.

22 september: Start Pannerden – Loo

Waterschap Rijn en IJssel is 22 september gestart met versterking van de zwakke plekken van de dijk aan de oostzijde van het Pannerdensch Kanaal, circa 500 meter. Voorafgaand aan de start bezochten de omgevings­manager en de communicatie­adviseur de scholen in Pannerden en Loo. Zij gaven de groepen 7 en 8 een ‘klimaatles-op-maat’ met informatie over de situatie ter plekke en wat er in de omgeving van de kinderen gaat veranderen.

Het traject maakt deel uit van de 98 kilometer tellende waterkering, waarvan 53 kilometer in Nederland ligt en 45 kilometer in Duitsland. Instand­houding van deze dijk, is essentieel voor de landelijke waterafvoer­verdeling over de Rijntakken. De verwachting is dat in de volgende beoordelings­ronde een aanzienlijk deel versterkt moet worden. Het water­schap heeft besloten om hier niet te veel op vooruit te lopen en eerst de huidige zwakke plekken in de dijk te repareren.

Subsidiebeschikkingen

In de afgelopen maanden subsidiebeschikkingen verleend voor de volgende projecten:

  • De POV Vecht van Waterschap Vechtstromen
  • Grebbedijk van Waterschap Vallei en Veluwe
  • Kerkhovenpolder en de pilot Brede Groene Dijk van Waterschap Hunze en Aa’s
  • Gameren en Gorinchem – Waardenburg van Waterschap Rivierenland
  • Lauwersmeer – Vierhuizengat van Waterschap Noorderzijlvest